การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ประวัติและผลงานการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ประวัติและผลงานการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ