การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/64

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาขอส่งผลการสอบค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาขอความอนุเคราะห์สอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ 2/2563 / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ ผศ.ดร.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์, ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, อ.ดร.นิธิชญา ใจเย็น และ อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ, ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, ผศ.คมกริช บุญเขียว, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา, ผศ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์, ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สุริยะ หาญพิชัย, ผศ.ธัชพล ทีดี และ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร

กิจกรรมอื่นๆ