การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาอนุมัติศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564) ระยะ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ