การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/64

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ