สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคารวมถึงขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ และเพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง และกิจกรรมตักไข่มหากุศล ซึ่งเงินที่ได้จากกิจกรรมตักไข่จะนำไปร่วมในพิธีทำบุญที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
จากนั้นในภาคค่ำที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุปคุต พิธีสวดพระอภิธรรมและทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ และร่วมกิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมอื่นๆ