การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย ของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2566 - 2570) / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 / การพิจารณาปรับแผนการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน ระดับคณะและระดับหลักสูตร / การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน / การพิจารณาเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ