การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 11/64

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี / การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ / การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตรของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) / การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) / การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) / การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ