วทน.ประชุม คกก.โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2/64

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดการดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอื่นๆ