สาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมแสดงดนตรีในโครงการโบราณคดีศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านวิชาเยนทร์ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ, อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมแสดงดนตรีในโครงการโบราณคดีศึกษา "ตามรอยจอมราชัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ซึ่งจัดโดย บริษัท ทราเวล ครีเอชั่น จำกัด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนมรดกแห่งคีตศิลป์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก อ.เผ่าทอง ทองเจือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ