การประชุม คกก.กลั่นกรองผลการเรียน นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 230 รายวิชา

กิจกรรมอื่นๆ