มรท.เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย และเป็นเวทีระดับชาติช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบของการประชุมสัมมนา และการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ธเนส เลิศจามีกร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในโอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ