พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Smart Officer ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมกันในการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Smart Officer ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ให้มีการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน และสำนักงานเกษตรจังหวัดยินดีเป็นหน่วยคัดเลือกเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนา ตลอดจนร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ