วจก.จัดอบรมกฎหมายแรงงานเพื่อสายงานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแรงงานเพื่อสายงานวิชาชีพ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 230 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมและมีทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตนอันพึงมีพึงได้จากนายจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัส อานามวัฒน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2, คุณวรงค์ ชุ่มชวย ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เซคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณนงชนก วรสฤษดิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ 

กิจกรรมอื่นๆ