การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบันฯ ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาได้แก่ การพิจารณากำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของสำนักและสถาบัน

กิจกรรมอื่นๆ