การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาวิเคราะห์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดำเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2547 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ / การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการทรัพย์สินและรายได้ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาให้เช่าพื้นที่ห้องศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ อาคาร 6 เพื่อเปิดศูนย์บริการรับ - ส่ง พัสดุ ของเอกชน / การพิจารณาการขอเช่าพื้นที่ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple

กิจกรรมอื่นๆ