พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษา และนักศึกษาที่ร่วมรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของสภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูอันเป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

กิจกรรมอื่นๆ