วจก.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 230 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างตนเองให้มีบุคลิกภาพอันดี เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม และมีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชพล ทีดี และ อ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ