วจก.จัดอบรมงานสารบรรณ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมงานสารบรรณ ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 230 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านงานสารบรรณเพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนิดา ภู่แดง และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ