มนส.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับพิธีมอบทุนครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ และมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีการจัดสรรทุนจำนวน 78 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 315,100 บาท

กิจกรรมอื่นๆ