การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาการขอเสนอประเด็นวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.ภาวิณี เทียมดี / การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2563 - 2566 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) / การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2565 / การพิจารณารายงานผลดำเนินการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ