รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลงานอื่นๆ