วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 190 คน ได้รับทราบและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ