วจก.จัดอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 200 คน ได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.เชาวลิต ศุภศักดิ์ธำรง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ