การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 ของนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปี 2565 ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ระบบเทียบโอน) / การพิจารณาการจัดผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาผลการเรียน รายวิชา ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล, ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, ศท 0011702 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

กิจกรรมอื่นๆ