มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนานโยบาย กลไก มาตรการ และข้อริเริ่มสำคัญ รวมถึงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเพื่อศึกษาและทดลองแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 29 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรมอื่นๆ