การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 8/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 2 ราย

กิจกรรมอื่นๆ