วจก.จัดประชุมวางแผนจัดสรรกรอบอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 1/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 / การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กิจกรรมอื่นๆ