การประชุมหารือโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหากรณีเงินไม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอื่นๆ