การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ