มนส.อบรม KM หลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง และ ผศ.ธัชพล ทีดี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือในวันที่ 1 และ 3 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย และการเสวนาทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ