มรท.เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, คุณบัณรัตน์ ขาววิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณสัญฐนี ไกรสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี, คุณโยธิน อังกูรขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และ คุณนพดล มีคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเพื่อให้มีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายและการนำเสนอผลจาการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ