คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน, อ.วราวุธ สอาดสิน และ อ.ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics  (ICAPMA JMAG 2021) ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดย The American Ceramic Society Thailand Chapter ร่วมกับ IEEE Magnetics Society Thailand Chapter โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชั้นสูงด้านฟิสิกส์ประยุกต์และวัสดุศาสตร์ทั้งของไทยและของต่างประเทศ 
สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ