สศว. จัดกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ พระรัตนตรัย ซึ่งจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมวาดภาพเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการเคารพบูชา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถนำนักเรียน นักศึกษามาร่วมวาดภาพพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมากได้ จึงได้มีการแบ่งผ้าออกเป็นส่วน ๆ แล้วส่งให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำไปวาดในโรงเรียนของตน จากนั้นจะนำผ้าทั้งหมดมาเย็บรวมกันเป็นผืนเดียวเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง และจะนำไปทำพิธีแห่ผ้าพระบฏ และทำพิธีถวายผ้าพระบฏห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ