การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 12/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการรับเข้าระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 - 2570 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ