วจก.จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำบุญเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำบุญเมืองลพบุรี ในรูปแบบการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนิดา ภู่แดง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ