งาน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรีอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ โดย ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

กิจกรรมอื่นๆ