การอบรมโครงการ Design Thinking for Future Food

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Design Thinking for Future Food ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบันที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน ได้มีการสร้างกรอบแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารในอนาคต โดยอาศัยศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี กับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ในการทำงานร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.สระบุรี และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมอื่นๆ