พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อการเข้าร่วมโครงการ "Sino-Thai University Language Education Partnership Program" และเป็นหุ้นส่วนตามข้อตกลงระหว่าง ศูนย์การศึกษาภาษาและความร่วมมือ สาธารณรัฐประชาชนจีน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัย เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในการทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 - 8 ธันวาคม 2569

กิจกรรมอื่นๆ