การประชุม คกก.ดำเนินงานการวางแผนธุรกิจโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการวางแผนธุรกิจโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำแผนธุรกิจของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ