การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/64

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การตรวจทานผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะ สำนัก และสถาบัน ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ