การประชุม คกก.บริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 มรท. ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรวบรวมข้อมูลสถานะการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา และแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ช่วงต้นเดือนมกราคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ