การประชุม คกก.พิจารณาแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ครั้งที่ 5/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3 รายการ

กิจกรรมอื่นๆ