พิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพพระบฏ งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 หัวข้อ พระรัตนตรัย ซึ่งจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมวาดภาพเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการเคารพบูชา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการวาดภาพเพื่อเก็บรายละเอียดจากการจัดกิจกรรมวาดภาพพระบฏของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนภาพ 65 ภาพ และมีความยาวทั้งสิ้น 81 เมตร

กิจกรรมอื่นๆ