รร.สาธิตฯ จัดประกวดมารยาทไทย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3  อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ในรูปแบบการประกวดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ด้านมารยาทไทยไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก อ.อัญณี สีหะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.คุณากรณ์ ชูนิล อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณประเทือง ขาวใส บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
สำหรับผลการประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พีรวิชญ์ นอบน้อม และ ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ฐพัฒ ชินบุตร และ ด.ญ.ปิยาพัชร วุฒิโสภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.อรรถพล แสงเมือง และ ด.ญ.อภิสรา บุศย์น้ำเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ช.ธีรวัชร์ ไม้แก่น และ ด.ญ.กรพิชญา ฟูทองรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายธเณตร์ จิตร์ปราณี และ น.ส.กวินนาฎ ว่องประสพสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพล วัฏฏานุรักษ์ และ น.ส.ธัญพร ดีผิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชัยโรจน์ ตันสิน และ น.ส.ปิยธิดา เด่นดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายณัฐนันท์ นาคทัพ และ น.ส.ธนัชชา อ่องเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

กิจกรรมอื่นๆ