วทน.จัดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 ทีม และจะมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่เวปไซต์ www.sciencetru.com

กิจกรรมอื่นๆ