การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการ U2T ปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานโครงการ U2T ปี 2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ปี 2564 และวางแผนเตรียมการดำเนินงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปี 2565 ร่วมกับรองอธิการบดี และคณาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

กิจกรรมอื่นๆ