พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เทพสตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กำแพงเพชร - คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เพชรบูรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3/208 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กัณตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านการทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันในการจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ และวารสารข้อมูลต่าง ๆ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี คือระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2568

กิจกรรมอื่นๆ