การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/64

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการสมัครและการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ / การพิจารณาขอส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาการขอส่งข้อมูลรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาภาคสนาม / การพิจารณาแบบคำขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ อ.ศุภณัฐ นุตมากุล / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.สาธิตา สังข์พงษ์ และ อ.เบญจพร นวลประเสริฐ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ