มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ปีการศึกษา 2565

มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 850 คน และสำหรับในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จะเป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ