การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 12/64

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการประชาพิจารณ์เพื่อยกร่างขอบข่ายภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ / การพิจารณาการให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ